Oferta

W zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego:

 • budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej (budynki usługowe, handlowe, biurowe, hotele, urzędy),
 • budynków szkół i obiektów sportowych oraz rekreacji (szkoły, przedszkola, hale sportowe, boiska),
 • obiektów służby zdrowia i opieki społecznej,
 • obiektów przemysłowych (hale i budynki produkcyjne),
 • aranżacji i wykończenia wnętrz.

Przygotowujemy kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą wszystkich branż i technologii wraz z prowadzeniem obsługi formalno-prawnej procesu inwestycyjnego do decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami włącznie.

W zakresie planowania przestrzennego wykonujemy:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • koncepcje programowo – przestrzenne układów urbanistycznych,
 • analizy możliwości inwestycyjnych,
 • studia krajobrazowe,
 • prognozy oddziaływania ustaleń planów miejscowych na środowisko przyrodnicze,
 • prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych
 • opinie i ekspertyzy urbanistyczne.

Przygotowujemy kompletną dokumentację planistyczną do sporządzanych opracowań projektowych – studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W zakresie wycen nieruchomości:

 • gruntowych i zabudowanych,
 • budynków i budowli,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych.

W zakresie nadzorów:

 • nadzory autorskie,
 • nadzory inwestorskie.