Analizy urbanistyczne i decyzje

W sposób profesjonalny podchodzimy do naszej pracy, dlatego skupiliśmy naszą energię i potencjał na tworzeniu rozwiązań i świadczeniu usług związanych z analizami zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Studia i analizy opracowujemy kompleksowo, traktując przestrzeń jako system powiązanych ze sobą elementów.  Analizy przestrzenne pozwalają zidentyfikować poszczególne elementy systemu jak również powiązania między nimi. Dzięki dogłębnym analizą i studiom możemy w sposób świadomy kreować nasze otoczenie. Pozwalają one uargumentować podejmowane decyzje a jednocześnie potwierdzają nas w przekonaniu o słuszności określonych zamierzeń. Szczegółowe analizy pozwalają nam optymalnie kreować nasze otoczenie, a także potwierdzają słuszność określonych zamierzeń.

W ramach prowadzonej działalności wykonaliśmy wiele opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko i inwentaryzacji przyrodniczych sporządzonych na potrzeby planowania przestrzennego. Posiadamy doświadczenie w realizacji strategicznej oceny oddziaływania przeprowadzanej w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 
62-800 KALISZ, ul. Basniowa 13 | tel. 62 766 88 33 | kom. 606 63 32 64 | e-mail: januszwypych@wp.pl